Algemene voorwaarden voor het gebruik van de diensten

Algemene voorwaarden voor het gebruik van internetdiensten die van toepassing zijn door Loural ecovillage (Portugal)

Ingangsdatum: 01/07/2022

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (bekend onder de naam "AV") is een juridisch kader te bieden voor de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van de site en de diensten door Louralvillage en de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de diensten door de "Gebruiker" vast te leggen.
De huidige GTU zijn toegankelijk op de site onder de rubriek "GTU".

Artikel 1: Wettelijke bepalingen

De redactie en het publicatiebeheer van de websites https://louralecovillage.com en https://booking.louralecovillage.com wordt beheerd door Dimitri KLEIN, woonachtig te Loural Ecovillage, Aldeia Velha, Colméal, Gois, 3330-072, Portugal
E-mail adres contact@louralecovillage.com.

De gastheer van de sites https://louralecovillage.com en https://booking.louralecovillage.com websites is het bedrijf O2switch, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Clermont Ferrand (Frankrijk).

ARTIKEL 2: Toegang tot het terrein

De websites https://louralecovillage.com en https://booking.louralecovillage.com websites heeft de gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten:
De website biedt de volgende diensten aan:
Informatie over het Loural Ecovillage in Portugal
Informatie over het oprichtersteam
Informatie over de Integratieve Therapieën
Informatie over de aangeboden opleidingen in het Loural Ecovillage
Informatie over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk aangeboden door het Loural Ecovillage (woefing)
Galerij Foto
Mogelijkheden om te boeken en te betalen voor opleidingen die door Loural Ecovillage worden aangeboden
Mogelijkheden om te boeken en te betalen voor accommodatie (kost en inwoning) om deel te nemen aan opleidingen die plaatsvinden in het Loural Ecovillage
De site is vanaf elke locatie gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die de gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (computerhardware, software, internetverbinding, enz.) zijn voor rekening van de gebruiker.

ARTIKEL 3: Verzameling van gegevens

De sites garanderen dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt met respect voor de persoonlijke levenssfeer, overeenkomstig de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden.
Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft de gebruiker recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering en verzet tegen zijn persoonsgegevens. De Gebruiker kan dit recht uitoefenen:
- per e-mail naar het volgende adres: contact@louralecovillage.com

ARTIKEL 4: Intellectuele eigendom

Handelsmerken, logo's, tekens en alle inhoud van de site (tekst, beelden, geluid, enz.) worden beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en meer bepaald door het auteursrecht.

De gebruiker moet vooraf toestemming vragen aan de site voor elke reproductie, publicatie of kopie van de verschillende inhouden. De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van de site in een strikt persoonlijke context te gebruiken; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is strikt verboden.
Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze sites, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website, vormt een inbreuk die wordt bestraft door artikel L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.
Overeenkomstig artikel L122-5 van de Code de la Propriété Intellectuelle wordt eraan herinnerd dat de gebruiker die beschermde inhoud reproduceert, kopieert of publiceert, de auteur en zijn bron moet vermelden.

ARTIKEL 5: Aansprakelijkheid

De bronnen van de informatie op https://louralecovillage.com en https://booking.louralecovillage.com websites worden betrouwbaar geacht, maar de site garandeert niet dat deze vrij is van gebreken, fouten of omissies.
De meegedeelde informatie is louter informatief en heeft geen contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates zijn de sites https://louralecovillage.com en https://booking.louralecovillage.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in de administratieve en wettelijke bepalingen die zich na de bekendmaking voordoen. Evenmin kunnen de sites verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op deze sites.
De site https://louralecovillage.com en https://booking.louralecovillage.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen die de computer of enig ander computermaterieel van de internetgebruiker kunnen infecteren, ten gevolge van het gebruik van, de toegang tot of het downloaden van deze site.
De sites kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of van een niet te voorziene en onoverkomelijke daad van een derde.

ARTIKEL 6: Hyperlinks

Op de sites kunnen hypertekstlinks staan. De Gebruiker is ervan op de hoogte dat hij door op deze links te klikken, de sites https://louralecovillage.com en/of https://booking.louralecovillage.com. Zij hebben geen controle over de webpagina's waarnaar deze links leiden en kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

ARTIKEL 7: Cookies

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat bij een bezoek aan de websites van LouralEcovillage automatisch een cookie in zijn browser kan worden geïnstalleerd.
Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk door uw browser op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de sites https://louralecovillage.com en https://booking.louralecovillage.com. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om iemand te identificeren. Een cookie bevat een unieke, willekeurig gegenereerde en dus anonieme identificatiecode. Sommige cookies verstrijken aan het einde van het bezoek van de Gebruiker, andere blijven bestaan.
De informatie in de cookies wordt gebruikt om de https://louralecovillage.com sites te verbeteren en https://booking.louralecovillage.com.
Door de sites te bezoeken, aanvaardt de gebruiker deze.
De gebruiker moet echter zijn toestemming geven voor het gebruik van bepaalde cookies.
Bij gebreke van aanvaarding wordt de Gebruiker ervan in kennis gesteld dat bepaalde functies of pagina's kunnen worden geweigerd.
De Gebruiker kan deze cookies deactiveren via de instellingen van zijn browsersoftware.

ARTIKEL 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Franse recht is van toepassing op dit contract. Indien de partijen er niet in slagen een minnelijke schikking te treffen voor een geschil, zijn alleen de Portugese rechtbanken bevoegd.
Voor alle vragen in verband met de toepassing van deze AGV kunt u contact opnemen met de uitgever via de in ARTIKEL 1 vermelde contactgegevens.